Πολιτική Ποιότητας της ΣΕΜ-S

Αποστολή της ΣΕΜ-S είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και η συνεχής αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών και των εργαζομένων μας.

 

Όραμα της ΣΕΜ-S είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας μας, να συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών μας. Η αξιοπιστία, η υποστήριξη και η διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αποτελεί κύριο γνώμονα της πορείας μας.

Στόχοι μας είναι:

 • Αξιοπιστία σε όλες τις δραστηριότητες και δράσεις της ΣΕΜ-S.
 • Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και διαθεσιμότητα για το σύνολο των υπηρεσιών και της υποστήριξης που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
 • Συνέπεια και ακεραιότητα σε κάθε μας ενέργεια, συνδυασμένα με υψηλή αίσθηση ευθύνης
 • Εξασφάλιση της συνεχούς & επιτυχούς πορείας της εταιρίας στην ελληνική αγορά

 

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, εκφράζουμε την δέσμευσή μας στις εξής αρχές:

 • την άριστη επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας 
 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους
 • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ΣΕΜ-S
 • τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

 

Η Υπεύθυνη Ποιότητας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ποιότητα. Επίσης, αναγνωρίζει την ανάγκη διοικητικών αλλαγών για την επίτευξη των στόχων με γνώμονα το όραμα και την αποστολή της εταιρείας.

 

 

Υπεύθυνη Ποιότητας

Ελένη Κούρκουλα

   

 

έκδοση: 1η/ 08.04.2022